D088: 03.02.2019 Bến Tre → Trần Đề

D089: 04.02.2019 Trần Đề → Côn Đảo

D090: 05.02.2019 Côn Đảo